Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies En exposició públi...


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE: 

[Tornar]

En exposició pública l'expedient de per a l'atorgament de llicència per fer una planta de valorització de residus no perillosos al pol. 14, parc. 96Als efectes assenyalats a l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats s’anuncia que per part de Nobux Gestió S.L. s’està tramitant expedient per l’atorgament de llicència ambiental per una Planta per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat inferior a 100.000 tones, al polígon 14, parcel·la 96, el que es fa públic per tal de que durant el termini de trenta dies des d’aquesta publicació es pugui estudiar l’expedient i presentar, per escrit, en aquest Ajuntament les al·legacions que es creguin oportunes.

Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant les hores d’oficina.