Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > POUM

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Espluga de Francolí (Pendent d'aprovació definitiva: ENCARA NO ÉS D'APLICACIÓ)

0.- ÍNDEX

     Índex

1.- MEMÒRIA

     Memòria
     Annex 1.- Avaluació mobilitat generada
     Annex 2.- Diagnosi de les xarxes bàsiques
                    Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua
     Annex 3.- Tramitació
     Annex 3 bis.- Tramitació

2.- PLÀNOLS

     Índex

     Plànols d'informació:

          I.1.1.- Marc territorial. Situació general
          I.2.1.- Usos del sòl i patrimoni. Ortofotomapa
          I.2.2a.- Usos del sòl i patrimoni
          I.2.2b.- Usos del sòl i patrimoni
          I.3.1.- Característiques topogràfiques. Topogràfic
          I.3.2.- Característiques topogràfiques. Altimetria
          I.3.3.- Característiques topogràfiques. Orografia
          I.4.1.- Àrees vulnerables. Pendents i àrees de risc
          I.4.2.- Àrees vulnerables. Protecció de la contaminació lluminosa
          I.4.3.- Àrees vulnerables. Capacitat acústica
          I.5.1a.- Planejaments territorial, director i sectorial. PTPCT
          I.5.1b.- Planejaments territorial, director i sectorial. PTPCT
          I.5.2a.- Planejaments territorial, director i sectorial. Anàlisi del PTPCT
          I.5.2b.- Planejaments territorial, director i sectorial. Anàlisi del PTPCT
          I.5.2c.- Planejaments territorial, director i sectorial. Anàlisi del PTPCT
          I.6.1.- Planejament vigent. Classificació del sòl
          I.6.2.- Plantejament vigent. Estructura general i orgànica del territori
          I.6.3a.- Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
          I.6.3b.- Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
          I.6.3c.- Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
          I.6.3d.- Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
          I.6.4a.- Planejament vigent. Qualificació del sòl no urbanitzable
          I.6.4b.- Planejament vigent. Qualificació del sòl no urbanitzable Les Masies
          I.6.5.- Planejament vigent. Sistemes urbanístics i patrimoni municipals del sòl
          I.7.1.- Infraestructures i serveis. Xarxes generals
          I.7.2a.- Infraestructures i serveis. Abastament i distribució d'aigua i hidrants
          I.7.2b.- Infraestructures i serveis. Abastament i distribució d'aigua i hidrants
          I.7.3a.- Infraestructures i serveis. Clavegueram i enllumenat públic
          I.7.3b.- Infraestructures i serveis. Clavegueram i enllumenat públic
          I.8.- Estudi d'alçades d'edificacions actuals

     Plànols d'ordenació:

          MO.a1.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Avaluació de la mobilitat actual
          MO.a2.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Avaluació de la mobilitat generada
          MO.b.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Xarxa d'itineraris principals per a vianants
          MO.c.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Previsió itineraris per transport col·lectiu
          MO.d.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada.Proposta de xarxa itineraris per a bicicletes
          MO.e1.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Proposta de xarxa bàsica itineraris principals de vehicles
          MO.e2.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Circulació de vehicles
          O.1.1.- Règim del sòl. Classificació del sòl
          O.1.2.- Règim del sòl. Àmbits de desenvolupament
          O.1.3.- Règim del sòl. Adequació al PTPCT
          O.2.1a.- Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
          O.2.1b.- Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
          O.2.1c.- Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
          O.2.2a.- Estructura general. Sistemes generals urbanístics
          O.2.2b.- Estructura general. Sistemes generals urbanístics
          O.2.2c.- Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
          O.2.3a.- Estructura general. Patrimoni
          O.2.3b.- Estructura general. Patrimoni (nucli urbà)
          O.3.1a.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
          O.3.1b.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
          O.3.1c.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
          O.3.1d.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
          O.3.2a.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable
          O.3.2b.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable
          O.3.2c.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable
          O.3.2d.- Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable Les Masies
          O.4.1.- Infraestructures i serveis. Sistema de comunicacions
          O.4.2.- Infraestructures i serveis. Infraestructures i serveis generals

3.- NORMES URBANÍSTIQUES

     Normes urbanístiques

4.- CATÀLEG DE BÉNS

     Catàleg de béns. Memòria - Normativa

4 bis.- CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

     Catàleg de masies i cases rurals. Memòria - Normativa

5.- AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

     Agenda i avaluació econòmica i financera

6.- ISA I MEMÒRIA AMBIENTAL

     ISA i Memòria ambiental

7.- MEMÒRIA SOCIAL

     Memòria social

CERTIFICAT ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL

     Certificat de l'acord de l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal